Almby

Plats: Almby, Örebro
Typ: Markanvisningstävling
År: 2018


Förslaget Glänta tar avstamp i den befintliga skogen och läker spåren från den gamla industrin med nytt liv. Volymerna har tagit stor hänsyn till befintlig och framtida bebyggelse med tydliga entréer och sociala ytor ut mot Universitetsgatan, något som idag saknas. Den öppna bottenvåningen med sina tre torg skapar små portiker in mot den gröna lummiga gården som öppnar upp sig som en glänta.

Stadsbyggnad - Campusstaden
Byggnationen inom Almby 11:202 bildar en länk mellan universitet och den angränsande villabebyggelsen. Med en öppen karaktär blir den nya bebyggelsen i Glänta en brygga mellan den upplösta villabebyggelsens gleshet och det mer tätbebyggda campusområdet. Förslaget med flera byggnadskroppar som ligger intill varandra skapar en uppbruten gestalt och skapar samtidigt ett bullerskydd för att leva upp till detaljplanens ljudkrav. Korsningen Vallgatan och Universitetsgatan blir en viktig knutpunkt i den utvidgade universitetsstaden. Om platsen söder om Universitetsgatan, som idag rymmer parkering, bebyggs, omvandlas gatan från genomfartsled till en gata med stadskvaliteter. Förslaget Glänta tar utgångspunkt i att området öster om fastigheten förblir parkmark. Förslaget skapar en nya publik plats till Örebros framväxande gröna campusstad.

Volymhantering i kvarteret
Byggnadsvolymerna i kvarteret är grupperade så att det skapas två öppna södervända, gröna gårdsrum mot Universitetsgatan och ett publikt sydvästvänt torg i korsningen mellan Vallgatan och Universitetsgatan. Målsättningen är att bryta upp bebyggelsen i mindre volymer, bjuda in allmänheten och boende till passage genom kvarteret och samtidigt etablera den nödvändiga bullerskärm som krävs för den enskilda bostadens behov av tyst sida.

Markplan och entréer
Kring torget i väster koncentreras gemensamma funktioner. För boende/studenter tillskapas gemensamhetsytor på ena sidan och en restauranglokal på den andra sidan. Kvarterets östra del öppnar sig mot parkstråket och förmiddagsljuset och är därför ett gynnsamt läge för placeringen av förskolans verksamhet. Mellan kvarterets ändar ryms bostäder med entré från gatan och med privat uteplats mot gårdssidan.

Den yttre gårdsmiljön
Stor hänsyn tas till att etablera en förgårdsmark mot gata som lyckas bibehålla kvaliteter som finns i det befintliga trädbeståndet. De två öppna södervända gårdsrummen har gynnsamma förutsättningar för kompletterande vegetation och trädplantering. Entréer till bostäder från gatan innehåller en mindre uteplats med en sittbänk och nås från via grusbelagda slingrande stigar bland de bibehållna befintliga träden. Husen är smala och gårdsrummet kan skymtas genom det grunda entréplanets höga fönster.