byggemenskaper.jpg

BYGGEMENSKAPER
2010-2011

 

Dagens svenska bostadsbyggande präglas av ett fåtal större aktörer med högt ställda vinstkrav. Ofta byggs bostäder med standardiserade koncept som främst tillåter variation när det gäller fasad och interiör.
I länder som Tyskland, Nederländerna och Schweiz har det blivit alltmer utbrett att även bygga flerfamiljshus i form av så kallade Baugruppen, byggrupper. Med detta menas att en grupp, med allt från 5 till 75 hushåll, går samman och bygger i egen regi med hjälp av bygg- och arkitektkompetens.
I en byggrupp är de boende med och planerar från början och har inget kortsiktigt vinstkrav. Detta har visat sig ge en större vilja att investera i långsiktiga energi- och miljötekniklösningar, i arkitektonisk kvalitet och mer utvecklade gemensamma ytor grönytor, lekytor, arbetslokaler, cykelrum osv. Intresset i Sverige för denna byggform har ökat men hittills finns få systematiska sätt att vägleda och assistera grupper.
Projektets långsiktiga mål är att utveckla byggruppen som stadsbyggnadskoncept, att i ett brett samarbetsprojekt mellan högskola, kommun och näringsliv ta fram en tjänstemodell för byggrupper. Resultatet från den första fasen är en utredning av byggruppsprocesser internationellt, utredning av förutsättningar och behov i en svensk kontext och formering av ett konsortium.
Ett utvecklat system för byggande med byggrupper kan bidra till mer hållbara attraktiva städer och diversifiera exporten av svensk stadsbyggnadskompetens.

I samarbete med KTH arkitekturskolan och svenska kommuner.