FITTJAprogrammet

Plats: Fittja, Stockholm
Typ: Stadsplanering, områdesutveckling
År: 2017- pågående
Beställare: Botkyrkabyggen

 

Nu inleds det långsiktiga arbetet med områdesutveckling inom Fittjaprogrammet. Den 17 feb i år signerades ett partneringavtal mellan Botkyrkabyggen, NCC och Spridd för det 10-åriga Fittjaprogrammet.

Renoveringen av enskilda hus utgår ifrån arbetet som genomfördes inom ramen för det prisbelönade pilotprojektet Fittja People´s Palace (FPP) .  Erfarenhetsåterföringen från FPP har dock påverkat det kommande arbetet genom att man delar upp arbetet i tre separata delar för att på detta sätt minska bördan för de boende under renoveringsperioden. Tre paket; Fasad-, stam- och trygghetspaketet genomförs under olika tidsperioder. Med trygghetspaketet avses renovering av gemensamma ytor såsom tvättstuga, entréer, trapphus och trapphallar. Fasadpaketet avser nya fönster och balkongfronter samt tvättning av fasad. Stammar avser nya vatten-, avlopp- och elstammar med tillhörande renovering av badrum, wc och kök. Inredningen i kök bibehålls i mesta möjliga mån och renoveras efter behov med nya ytskikt, beslag och vitvaror.

 Utöver renoveringen av enskilda hus är målet att utveckla det egna beståndet och dess betydelse för att skapa ett tryggare och mer attraktivt offentligt liv i Fittja. Arbetet genomförs i dialog med boende och berörda aktörer i området. Inventeringsfasen sker med stöd av Miljonprogramsklockan, ett verktyg och en metod för att systematiskt analysera förutsättningar och möjligheter i Fittja utifrån ett brett perspektiv. Arbetet innehåller t.ex den sk Fittjakartan som bl. a noga redovisar verksamheter och lokaler i samtliga marklägen och gårdarnas utformning som påverkar det offentliga livet mellan husen.  En översyn av befintliga fastigheter undersöker möjligheter till om-, på-, till- och nybyggnationer inom området i ett längre perspektiv.

Kommunikationen med boende och lokala aktörer är en hörnsten inom Fittjaprogrammet. Den 29 mars 2017 återinvigdes dialoglokalen K2, som använts under pilotprojektet FPP, med bl. a en monumental whiteboard med ett flygfoto av Fittja. Fotografiet används som en samlingsplats för att diskutera inte bara det egna huset och när olika etapper ska genomföras, utan även för att föra en dialog kring Fittja i stort. I lokalen kan boende ta del av information genom film, broschyrer och en utställning som noga redovisar renoveringsprojektets olika delar. En serie fysiska modeller av KTH´s arkitekturstudenter över hela Fittja, enskilda hus i stor skala samt utskrift av målningen som genomfördes av konstnären Saadia Hussain tillsammans med ungdomar från Fittja bidrar till att skapa en kreativ och välkomnande inramning med fokus på hus och det sociala livet i och mellan husen.  


Läs mer Så ska vi rusta upp miljonprogrammen