Gnejsen 97 

Plats: Umeå
Typ: Flerbostadshus
År: 2017 – 
Beställare: Heimstaden
Area: 5500kvm

 

Spridd har i ett stort antal projekt i olika delar av Sverige tagit fram lösningar för kompletteringsbebyggelse inom miljonprogrammets områden och även arbetat som expertstöd för olika kommuners planavdelningar med denna aktuella arbetsuppgift. Om utmaningen tidigare inom miljonprogrammet huvudsakligen handlat om renovering så har de senaste årens växande bostadsbrist och förändrade marknadssituation inneburit ett växande intresse från marknaden att bygga vidare inom miljonprogrammet. 

Målsättningen bakom Spridds förslag till ny bebyggelse är att föreslå bostäder som dels ansluter till och tar fasta på kvalitéer inom området som tex rörelsemönster, siktlinjer, bilfria lösningar, en volymhantering och släktskap i enskilda detaljer som fönster mm. Men samtidigt tillför de nya husen kvalitéer som saknas inom de befintliga beståndet. Inte minst är det relationen mellan inomhus och utomhusmiljön som ofta hanterats styvmoderligt i planeringen från 60-talet. Vid en analys av hela området ser man andra lägen där det framöver kan rymmas lägen för kompletteringsbebyggelse och bedömningen är att just en lamellhustyp av detta slag kan integreras på ett positivt sätt. 

Den aktuella tomten i Carlshem fungerar på ett intressant sätt både som en port till området, med synlig skyline från Porfyrvägen där de tre lamellhusen syns ovan trädtopparna, och som ett möte mellan den befintliga bostadsarkitekturen och kyrkan som är strategiskt placerad vid infartstomten. 

Hustyp: Vi kallar familjen av tre lamellhus Tripp, trapp, trull med anledning av de skilda våningshöjderna 6, 7 resp. 8 våningar höga lamellhusen. Genom placeringen av husen i nord-sydlig riktning får man en optimal ljussättning av lägenheter från morgonsol till kvällssol över dygnet. Riktningen etablerar också en länk till befintliga hus och förbindelsestråken samtidigt som kyrkans diagonala placering får sin relation till diagonalen som uppstår i och med förskjutningen av lamellhusen. Byggnaderna tacklar nivåskillnaden på tomten på ett medvetet sätt med landskapstrappor mellan husen som därmed skapar en tydlig gräns mellan trädgårdssida och parkerings- och angöringssida. 

Lamellhuset är gynnsamt då man kan arrangera lägenheter på ett flexibelt och rationellt sätt med goda ljusförhållanden. Byggnadsgestaltningen med balkonger på gaveln framhäver slankheten i volymen som passar in i övrig bebyggelse. Balkongerna är inglasade och upprättar möjliga halvtemperade uterum med utsikt och kan förbinda skilda rum inom lägenheten och skapa en variationsrik och attraktiv bostad av olika storlekar. 

Material: Trähuset är utvecklat med direkt erfarenhetfrån ett bostadshus Spridd och Heimstaden arbetar med under uppförande i Vallastaden där det är del av 2017 års stora bostadsutställning med fokus på träbyggande i framkant. Inte minst träkaraktären träder fram positivt genom att användas i balkong utöver fasadpanelen i trä. 

Funktion: Lösningen med bottenvåningen som grenslar nivåskillnaden i landskapet kan potentiellt öppna upp för såväl förskola som mer institutionellt boende (typ trygghetsboende) där en framtida möjlighet vore att sammankoppla två hus alternativt förstora bottenvåningen mot park och kyrka för att rymma en sådan funktion.