GRÖN SOCIAL ARKITEKTUR
2010

 

Samhället genomgår idag stora förändringar i synen på konsumtion. Resursförbrukning och långsiktigt hållbara lösningar är i fokus. Byggandet och den dagliga förbrukningen av energi för att åstadkomma bekväma inomhusmiljöer står för en stor del av vår resursförbrukning. Inom detta fält sker ett omfattande förändringsarbete.

Spridd arbetar med visionen om en Grön Social Arkitektur. Visionen inkluderar sociala relationer, beteenden och flöden i frågan om hållbarhet. För att åstadkomma förändringar krävs såväl bättre tekniska lösningar som grundläggande förändringar i vårt beteende – våra vanor, vår arbetsplats, vårt boende och överlag konsumtionen av byggnader. I ett resurseffektivt byggande är det avgörande att värdera vad som verkligen behövs och att bidra med nya synsätt på samutnyttjande och yteffektivisering. Vår målsättning är att undvika onödigt byggande, att återanvända där så är möjligt och vid nybyggnad planera väl och ekonomiskt. Inom denna första fas av planerande görs den största insatsen för i längden hållbara lösningar.
Väl genomtänkta lösningar för att stärka sociala relationer och flöden påverkar resursanvändningen i minst lika hög grad som valet av rätt teknik. I våra väl definierade arbetsprocesser och i de lösningar vi levererar har vi effektivitet och miljötänkande i fokus. Oavsett funktion och storlek arbetar vi med att understödja och stimulera relationen mellan människor och mellan människa och omgivning.

Nedan finns en länk till samhällplaneraren och forskaren Karin Bradlys och arktitekt Ola Broms Wessel artikel om rödgrön stadspolitik, publicerad i tidningen Arena, 2010-02-09.