Jordbro centrum

 

Plats: Jordbro
År: 2014
 

Bakgrund

Jordbro är byggt som ett för den tiden typiskt lokalt torg i de stora bostadssatsningarna under sent 60-tal. Denna tid präglas av ett stort offentligt ansvarstagande för service och samhällsfunktioner, vilket avspeglas i det ursprungliga serviceutbudet med post, bank, dagcentral mm. Till den tidens vattendelare i vardagskonsumtionen – Konsum och Ica – byggdes varsin lika stor ”låda”. Det finns också ett mycket enhetligt anslag i den ursprungliga fasadgestsaltningen och skyltprogrammen för de olika butikerna. Fasaderna var tidstypiska betongelement med frilagt ballast av sjösten, med beklädnad av färgglad korrugerad plåt längs de horisontella fönsterbanden. 

Över tid har flera byggnader ersatts, byggts ut eller byggts om. Den enhetliga fasadgestaltningen har ersatts av ett brokigt collage av en rad olika material och färger. Verksamheterna har bytts ut eller flyttat. Ica, Konsum, post, bank och Pressbyrå har alla flyttat. 

Förutsättningar: Den största aktören i centrum idag, Matrix, önskar utvidga sin lokal med en sammanslagning av de två byggnaderna i öster. Fasader är i behov av upprustning.En satsning som ökar trygghet och attraktivitet efterfrågas, som samtidigt ska ske i samverkan med befintliga aktörer. 

Byggnadsstruktur: Centrumbyggnaderna har idag en spretig och otydlig karaktär på grund av alla om- och tillbyggnader samt allmänt slitage. Att lokalt rensa i påbyggnaderna och ta fram och förstärka det som var områdets ursprungliga karaktär skulle stärka en identitet som också har en förankring i historien. Exempel på en liknande strategi finns i bla Hökarängen, där en medveten satsning på områdets ursprungliga femtiotalskaraktär resulterat i mycket prydliga och välskötta butikslokaler. En liknande strategi i Jordbro skulle innebära en uppgraderad form av sextiotalsarkitektur. 

Rörelser: Sammanslagningen av de två byggnaderna i öster förtydligar centrumets upplägg idag, som kombinerar en stor aktör med en rad mindre och brokigare verksamheter. Här renodlas dessa två spår där Matrix får en enhetlig byggnad medan resten förstärks i sin småskaliga karaktär. Marknader, bazarer och tillfälliga evenemang i denna del blir en viktig del i att hålla det levande och intressant. 

Torget är idag svårt att få syn på från Moränvägen. Den föreslagna nygamla öppningen mellan byggnad C och Bskulle öka genomströmningen mot torget, och förbättra tryggheten. Fasaden mot söder och Moränvägen har stor potential att bli en solig och inbjudande plats där nya fönster i byggnad B synliggör verksamheten innanför. Dörrar till soprum och lastintag ges en mer underordnad roll, medan entrépartier markeras tydligare i en sammanhållen gestaltning och enhetlig skyltning. Ombyggnad av Matrix med stängning av det som idag är en välanvänd passage kommer påverka rörelser i öst-västlig riktning. Med en bättre gestaltning av fasader i norr och söder kan ombyggnaden bli ett sätt att leda rörelsen runt byggnaderna och minska torgets inåtvända situation. 

Gestaltning: För att binda samman de olika byggnaderna görs ett enhetligt gestaltningsprogram.  En beklädnad i naturfärgad sinuskoorugerad Aluminiumplåt blir det sammanbindande uttryck som även ger karaktär. Tegelbyggnader putsas ljust gråa, och får en tydligare relation till sockelvåningarna i betong.

Skyltning: Ett enhetligt skyltprogram tas fram som ökar attraktiviteten i verksamheterna. 

Parkering och åtkomst: Ombyggnad för Matrix påverkar möjligheten att nå entrén från parkering. Handikapparkeringen behöver därför ordnas i nära anslutning till entrén.