JUBILEUMSPARKEN fas 2 


 

Plats: Frihamnen, Göteborg
Typ: Stadsbyggnad, landskap arkitektur
År: 2017-
Samarbete: Studio Elin Strand, Lovely Landskap

Under våren har arbetet fortsatt med Jubileumsparken Fas 2 på uppdrag av Göteborgs stad. Uppdraget inom Fas2 är att stödja det pågående detaljplanearbetet med gestaltning av bebyggelsens möte med parken. Arbetet berör kvarterens möte med Jubileumsparken, utformning av skolkvarteret samt möjligheten att etablera en sociodukt mellan Kville och Jubileumsparken. 

Göteborgs stads pågående arbete med Jubileumsparken tilldelades Sveriges arkitekters planpris 2016 för sitt nytänkande arbetssätt för att bjuda in medborgarna, företagen och de kommunala förvaltningarna att samarbeta kring utvecklingen av en mer socialt och ekologiskt hållbar stad.

Team Spridds uppdrag inom Fas2 är att stödja det pågående detaljplanearbetet med gestaltning av bebyggelsens möte med parken.  Arbetet berör kvarterens möte med Jubileumsparken, utformning av skolkvarteret samt möjligheten att etablera en sociodukt mellan Kville och Jubileumsparken.

Skolan som nav i stadsdelen
I stadsdelens första utbyggnadsfas färdigställd 2021 kan skolan upprätta viktiga kopplingar till:
1, Kville - genom tydlig koppling till övergången (cykelbron) och undergången (tuben) samt
2, genom det västra“skoltorget” till Tillfälliga staden - genom att länka åt söder till centralgata och gemensamhetshuset och
3, till Jubileumsparken - genom att i sin byggnadsgestaltning understödja mötet med parken.

Parkskolan
Skolan är planerad som en “parkbyggnad”, där den publika parken och skolgården vävs samman till en sammanhållen parkmiljö i två plan med möjligheten att röra sig kontinuerligt i en slinga upp till och ner från takterrassen via flacka trappor, rutschbanor och pulkabackar. 

Uppdraget är att gestalta både skolkvarterets och övriga kvarters möte med parken så att dessa tillsammans etablerar en genomtänkt inramning av Jubileumsparkens publika rum. 

Förslaget tar sin utgångspunkt i att skolans västra fasad mot Lundbyleden etablerar det nödvändiga skydd som föreskrivs i framtagen riskutredning. För att tillgodose behovet av 2800 m2 friyta för 8 avdelningar förskola inom skolkvarteret är avdelningarna grupperade med direkt tillgång till friyta på två plan, markplan respektive takterrass.

F3 planeras för primärt gemensamma funktioner på markplan med utsikt mot park och mot en innergård som ger ljus och kontakt med förskolans skolgård en våning upp. Klassrummen grupperar sig på plan 3 som nås via en samlande större trappa mot norrfasaden. Gymnastiksalen öppnar sig mot väster och föreslås nedsänkt en våning. Fördelen med nedsänkningen är att takterrassen/skolgården etableras på en sammanhållen nivå 4 m över park samt att lösningen medger genomsikt genom gymnastiksalens övre del.

Parkrummets form
Förslaget specificerar gestaltningsregler för hur kvartersbebyggelsen möter parken. Målsättningen är att förtydliga parkrummets överordnande form och integrera gröna befolkade platser i bebyggelsen;

·      Sammanhållen takfot
·      Indragen takterrass/kungsvåning
·      Jämt uppbrutna kvarter
·      Sammanhållen tvåvånings sockel
·      Balkonger
·      Takterrasser mellan byggnader ovan sockel
·      Lokalt längsgående balkonger
·      Lokalt monumentala balkonger
·      Takterrasser skolkvarter

Sociodukten och Tuben - nya över och undergångar för gång och cykeltrafik
Förslaget redovisar en lösning för sociodukten som delvis är permanent och delvis temporär. Temporärt används befintlig gångbro som övergång för att undvika en tidskrävande process att planera för en ny bro. På Kvillesidan kan en permanent ramp etableras som ansluter till befintlig gångbro. På parksidan kopplas en temporär ramp som har sin nedslagspunkt vid två lägen för att stärka kontaktvägarna in i parken, vid Kvillebäckens mynning och vid befintlig vägbank över Kvillebäcken. Rampens bärande konstruktion föreslås vara en struktur av trä som upprättar ett skydd för parken och en plats för vertikal vegetation och skyltning av parkens och tillfälliga stadens aktiviteter.

“Tuben” etablerar en undergång i Kvillebäcken genom en
tunnellösning i befintlig bäckfåra.
 

Läs mer om Jubileumsparken 2021