METROPOLEN OCH HEMMET RESPEKTIVE UTOPIER
Stockholm, KTH School of Architecture, arkitekturskolan TU Delft
2000-01, 2001-02 Kurs

Årskurs 2 i samarbete med Lars Mikael och arkitekturskolan TU Delft. Raattamaa. Gränslandet mellan inner och ytterstad analyserades och kompletterades med byggnader som innehåll en blandning av bostäder, offentlig service och handel.
Med utgångspunkt från begreppet Unité studerades centrala historiska byggnadsverk som tex Unité d´Habitation av Le
Corbusier. Studieresor till Frankrike respektive Indien. Årskursansvarig Professor Elizabeth Hatz. Under hela undervisningsperioden pågick ett samarbete med arkitekturskolan TU Delft via deltagande i kritiktillfällen, gästande föreläsningar och dialog kring undervisningens form och innehåll. Projekt med motsvarande frågeställningar och pedagogisk inriktning pågick parallellt vid TU Delft som i samarbetet representerades av arkitekterna Professor Tony Fretton, Chritoph Grafe och Mark Pimlott. Christopher Grafe, som parallellt med sin undervisning skrev sin avhandling: People’s Palaces – Architecture, Culture and Democracy in two cultural centres in post-war Europe,  i vilken han gör en jämförande studie mellan South Bank i London och Stockholms Kulturhus, bidrog med en serie fördjupande föreläsningar kring Välfärdsstatens Arkitektur.
Vid TU Delft pågår ett större och långsiktigt forskningsprojekt, med starka kopplingar till dagsaktuell praktik och till temat för denna ansökan med titeln; Revisions: Changing Ideals and Shifting Realities i vilket såväl Christoph Grafe som Tony Fretton deltar. Projektet syftar till fördjupad forskning inom välfärdsstatens arkitektur. Forskningen har nära kopplingar till den inflytelserika tidskriften OASE i vilken forskningen till dels publiceras. 
Övriga tillfälliga undervisningsuppdrag har genomförts vid: KTH- Institutionen för Samhällsplanering och Miljö. Inbjuden av biträdande lektor Karin Bradley, forskare inom Hållbar utveckling med vilken Spridd har ett nära samarbete sedan lång tid tillbaka.
Dramatiska Institutet med undervisning av studenter inom scenografiavdelningen i samarbete med skulptören Simon Häggblom. Inbjuden av scenografen och konstnären Karin Lind.