Projektstart för St Paulskyrkan

1.jpg

Under hösten 2017 vann spridd tävlingen om ombyggnad av St Paulskyrkan för den nya fastighetsägaren Stockholms Stadsmission med förslaget Två torg. Projekteringen har nu inletts tillsammans med en handplockad konsultgrupp. 

Läs mer St Paul

SPRIDD ÖNSKAR ER ALLA EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Julkort-2017_mailchimp.jpg

2017 har präglats av inre och yttre byggande. 
Nya lokaler på Södermalm och ny intern organisation med flera nyanställda har lagt en stabil grund för framtiden. Förändringen har fallit väl ut med bland annat viktiga tävlingsvinster som nu projekteras. 
Under året har ett flertal hus färdigställts och vunnit priser samtidigt som kontorets arbete inom stadsplanering växer.

1 Bostadshuset Väv, Norrköping, inflyttning mars
2 Tävlingsvinst, Bostadshuset Sfinx, Eskilstuna för Reinhold Gustafsson
3 Bomassan i Hökarängen i samarbete med Konsthall C
4 Tävlingsvinst, Bostadshuset Sfinx, Eskilstuna för Reinhold Gustafsson
5 Albyberget, nybyggnation flerbostadshus i miljonprogrammet, byggstart 18/19
6 Bostadshuset Träloftet i Vallastaden, färdigställt
7 Ny stadsplan Årby Norra i samarbete med Eskilstuna kommun
8 Tävlingsvinst, Transformation av St Paulskyrkan vid Mariatorget för Stockholms Stadsmisssion

Vi riktar ett stort tack till alla samarbetspartners, uppdragsgivare och vänner och ser fram emot 2018 tillsammans.

Lek på allvar i Älgö Kulturhus

SvenskaVillorSMLXL_s112-113_.jpg

Älgö Kulturhus återfinns i den nyutkomna boken: Villor - small, medium, large och X-large. Den kombinerade ateljén och villan lyfts fram som en särling inom kategorin Large där annars lyxsegmentet dominerar. Byggd med prefabsystem för hallbyggnader lyckas den åstadkomma en rymlig, lekfull och flexibel boendemiljö för en rekordlåg kostnad. 

Läs mer Älgö Kulturhus

Bomassan, en invånardriven bomässa i Söderort

Matdax.jpg

BOMASSAN – en metod för invånardriven bomässa i Söderort.

Bomassan är ett samarbetsinitiativ mellan Spridd, Hökarängens Stadsdelsråd, Konstfrämjandet och Konsthall C för att visa på en ny riktning för Stockholms stadsutveckling.

Med Bomassan skapar vi ett positivt och proaktivt samtal som kan ligga till grund för nya visioner för hur en stad utvecklas tillsammans med dess medborgare. En viktig del i Spridds metodutveckling handlar om att integrera sociala frågor som en given del i stadsutveckling och i Söderort arbetar vi nu med att pröva och utveckla detta i formen av bomässan som kan peka ut, samla och förmedla idéer, processer och möjligheter. 90% av den framtida staden är redan byggd. Den nya staden utvecklas med mer djupgående kunskap och i nära dialog med såväl den stad vi har som de som bor och verkar där. Det handlar om att ta vara på allt det positiva som finns och bygga vidare på och förädla detta.

Hur kan man förtäta och länka samman söderort med ett ökat antal invånare, bygga gemenskaper och bevara de unika boendekvaliteter som kännetecknar en luftig, grön förstadskaraktär?


Bomassan i Hökarängen – ett pilotprojekt

Inflyttningsfest nu på lördag 18/11 på torget i Hökarängen!

Bomassan i Hökarängen pågår under 2017 - 2018 och omfattar en rad samskapande delar mellan konstnärer, politiker, forskare, stadsplanerare, byggbolag och medborgare redan från start och fram till projektets slutfas och består av en rad delprojekt.

Spridd driver arbetet med ”Centrumtorget”, en tillfällig scenografisk installation på torget i Hökarängen. Centrumtorget blir en inbjudande mötesplats och kommunikationsnod med b.la föreläsningar, workshops, utställningar och debatter kopplade till Bomassan. Iscensättningen kompletterar, synliggör och använder sig av befintliga publika funktioner på torget såsom trappor, bassäng, skärmtak, skyltlägen mm. Vi skapar ett vardagsrum utomhus, en konsthall utan tak, en tankesmedja och en forskningsplats. Centrumtorget blir en plattform för att påvisa och skapa möten mellan olika aktörer och visioner inom stadsplanering idag. Ett antal olika aktörer, både lokala och utifrån, kommer att delta i utställning, debatt, matlagning mm.

 

Läs mer:

INBJUDAN TILL INFLYTTNINGSFEST

BOMASSAN

Facebook

Instagram

 

VÄV snart klart i Norrköping

Foto: Mikael Olsson

Foto: Mikael Olsson

Det tar tid att bygga hus…….. men snart är bostadshuset VÄV i Norrköpings industrilandskap klart. Projektet utsågs 2013 som vinnare i MIPIM Architectural Review Future Project Award och under våren 2018 flyttar hyresgästerna in. 

Läs mer på hemsidan Väv Trehörninghen

Spridd vinner trähustävling för Reinhold Gustafsson i Eskilstuna

1. Spridd Nyvaket.jpg

Med förslaget Sfinx utses Spridd till vinnare i bostadsutvecklaren Reinhold Gustafssons tävling om nya bostadshus i Munktellstaden, Eskilstuna.

Juryns motivering

“Sfinx är det förslag som vi tycker bäst relaterar till sin kontext, den historiska miljön. Man kan läsa av i fasad att det är ett nytt hus i området, samtidigt som det samspelar väl med övriga Munktellstaden. Man har på ett fint sätt arbetat in trä som en del av arkitekturen men lyckas ändå skapa en bra och gedigen tegelarkitektur.”

Tävlingsvinsten innebär att Spridd utökar sitt engagemang i Eskilstuna i en expansiv fas i stadens historia. Inom ramen för stadsläkningsprojektet arbetar kontoret på uppdrag av plankontoret med utbyggnadsplanen av 60-talsbebyggelsen i Årby Norra. Det är två väldigt olika områden. Munktellstaden från sekelskiftet 1900 och Årby Norra från miljonprogrammet är bägge resultatet av expansiva perioder i Eskilstunas historia där vår tids utmaning är att hitta lösningar för att integrera ny och befintlig bebyggelse till en ny helhet.

Hur kan ett uttryck, en skala och en materialitet som konstruerades i ett annat sammanhang transformeras till dagens stad och bostadsarkitektur? I gestaltningen av kvarteret Nyvaket manifesteras denna utmaning genom att ge byggnadselement i den omgivande industriarkitekturen ett tydligt eko i det samtida förslaget.

Huset innehåller tre olika bostadstyper som repeteras våningsvis. Dessa tre staplade lägenhetstyper med tydliga egna kvaliteter drar fördel av sina olika lägen mot gata, mot himmelen och i husets mitt. Inte minst ger lösningen med en mezzaninvåning på entréplanet en generös lägenhet även på markplan som har entréer från gatan.

Projektets förutsättning var att trä skulle användas som stommaterial. I projektet framhävs träet i indragna och utskjutande delar genom tegelytas sammanhållande yta. Det stora centrala balkongpartiet är helt byggt i trä som en träask vilandes i en fördjupning i tegelmuren med balkongfronter och sidostycken i massivträ. Trä används även i hanteringen av fönsterparti mot gata med utanpåliggande stående lameller som etablerar ett insynsskydd.

Ett tydligt signum för Munktellstaden är det vackra röda teglet. Det finns en tydlig historisk berättelse som följer med produktionen av det röda teglet som förslaget knyter an till, t ex i form av återbruk av tegel i utvalda delar av tegelmurar exteriört. Tillsammans med undervisning vid hantverksskolor kan projektet bjuda in till samarbete med studenter från yrkesskolor. Genom sittvänliga murar intill lägenhetsentréer, huvudentré, gårdsentré och cykelangöring tillför byggnaden på gatunivå en serie publika möbler som understödjer den sociala kontakten i kvarteret.

 

Läs mer om projektet Nyvaket

Tävlingsmaskinen rullar - Sfinx vinnare i Eskilstuna

IMG_0235_bearbetad.JPG

Spridd utses till vinnare i inbjuden tävling arrangerad av bostadsutvecklaren Reinhold Gustafsson för bostadsprojektet Sfinx i kvarteret Nyvaket. Det gläder oss att kontorets nya tävlingsstrategi faller väl ut där vi turas om att leda teamet. Under Jakob Wiklanders ledning vann kontoret för två veckor sedan tävlingen om ombyggnad av St Paulskyrkan för Stockholms stadsmission. I Eskilstuna bars ansvaret med framgång av Aron Fidjeland. Arbetet med att realisera projektet inleds inom kort. Vi ser fram emot fler tävlingar och fler som leder teamet.

Juryns motivering
"Sfinx är det förslag som vi tycker bäst relaterar till sin kontext, den historiska miljön. Man kan läsa av i fasad att det är ett nytt hus i området, samtidigt som det samspelar väl med övriga Munktellstaden"

Läs mer om projektet Nyvaket

VÄLKOMNA NILS OCH VINCENT

Nils&Vincent.jpg

Vi välkomnar Nils Sandström och Vincent De Borger till kontoret!

Nils kommer senast från Strombro Building Workshop, en arkitekt- och ingenjörsbyrå med fokus på KL-trä och byggande i egen regi. Där har han i rollen som arkitekt och studiochef ägnat sig åt både gestaltning, projektering och kontroll på byggplats av småhus som utforskat KL-träets möjligheter och begränsningar, samt mängdning, kalkyl, statiska beräkningar och detaljering av ett flertal större KL-träprojekt i Norden. Med Nils kunskap stärker vi kontorets kapacitet inom större hus med trästomme där vi får många förfrågningar efter framgången med bostadshuset Träloftet i Vallastaden. Nils genomförde sin arkitektutbildning på KTH i Stockholm och tog examen våren 2014. Han har sedan unga år arbetat i småskaliga byggprojekt i sin hemstad Lund, och har efter studier inom konst, mode och humaniora återvänt till byggandets fält som arkitekt. Nils har inom egen verksamhet drivit arkitekturprojekt och deltagit i flertalet mindre bygg- och scenografiprojekt kontinuerligt. 

Vincent genomförde sin utbildning vid Universitetet i Antwerpen med dubbel mastersexamen inom både arkitektur och inredningsarkitektur och tog sin examen 2017. Vincents stora intresse för japansk arkitektur ledde honom till en viktig praktikperiod hos Kubo Tsushima Architects i Japan, en erfarenhet som präglat hans synsätt på arkitekturens sociala och kulturella aspekter. Med Vincents kompetens förstärker kontoret sin kapacitet inom såväl inredning samt bildskapande. 

7-stadskonferens i Linköping 2017

7 stad.jpg

Ola Broms Wessel medverkar imorgon torsdag som talare på årets 7-stadskonferens i Linköping 2017 under temat Kunskapsutbyte om kommunernas kvalitetsarbete – Hur arbetar vi för att nå högre kvalitet i stadsbyggandet och arkitekturen?

Årets 7-stadskonferens har ett övergripande tema om kvalitet i stadsbyggandet och arkitekturen. För att belysa temat från flera håll kommer konferensen bland annat att fokusera på komplettering i miljonprogramsområden där Ola berättar om Spridds arbete i bl.a Eskilstuna och Botkyrka. 

Tid: 11-12 oktober 2017

Tävlingsvinst!

1.jpg

Spridd utses till vinnare av Stockholm Stadsmissions arkitekttävling för S:t Pauls kyrkans framtid med sitt bidrag "Två torg".Arbetet med att projektera och genomföra tävlingsbidraget kommer att inledas inom kort.

Juryns motivering
Förslaget "Två torg" hanterar koppling till staden, entrésituation, inre organisation samt rumsuppfattning på ett mycket övertygande sätt. Uppgiften att förmedla ett intryck av välkomnande och inkluderande har förslagsställarna lyckats lösa, såväl exteriört som interiört. Husets inre kvalitéer lyfts fram och förstärks liksom den öppna tillgängliga plats som skapas i Mariatorgets sydvästra hörn.
Förslaget uppvisar kompetens och lyhördhet mot staden och befintlig byggnad.

Läs mer om projektet St Paul

Skolboksexempel på utbyggnad av miljonprogrammet

SPRIDD-Årby-Norra-BILD2.jpg

Spridd har anlitats av Eskilstuna kommun i arbetet med stadsutvecklingen av miljonprogramsområdet Årby Norra. Arbetet inleddes 2016 med deltagande i urvalsprocessen inom byggherredialogen och har fortsatt med uppdraget att tillsammans med plankontoret ta fram en strukturplan samt kvalitetsprogram. Förra veckan antogs strukturplanen i kommunfullmäktige och nu fortsätter arbetet. Årby Norra har alla chanser att bli ett skolboksexempel för hur vi ska bygga vidare på miljonprogrammet med en inkluderande planering. Fortsättning följer…..

Läs mer om projektet Årby Norra

Bostadsministern på besök

Foto: Ida Gyulai

Foto: Ida Gyulai

I söndags besökte bostadsminister Peter Eriksson vårt hus Träloftet i Vallastaden. Diskussionerna kretsade kring dagens och framtidens utmaningar inom bostadsbyggande och möjligheterna med att bygga i trä.

Läs mer om Träloftet

Välkommen Fanny och Winnie!

Fanny Winnie.jpg

Spridd växer och under hösten har vi fått två nya medarbetare. 

Fanny Zu Knyphausen kommer senast från CoDesign där hon jobbat med en serie ombyggnationer av viktiga offentliga byggnader som tex ABF huset på Sveavägen och Lidingö stadshus. Fanny har sin examen från Arkitekturskolan KTH.

Winnie Westerlund har tagit sin utbildning vid Bergen Arkitekthøgskole, där hon även jobbat ett år som assisterande lärare. Under studierna har hon även varit hos Raumlabor Berlin som praktikant. Winnie har tidigare studerat möbelsnickeri- och möbeldesign i Dalsland och jobbat med Teater-scenografi och Opera-rekvisita i Bergen och Berlin. 

Spridd på Business arena 2017

BA Stockholm 2017.png

Tema: Samhällsbyggnad och infrastruktur

Spridd arbetar med social hållbarhet i framtidens bostadsbyggande. Utmaningen att verkligen hitta nya stadsbyggnadslösningar som ger värden till så många av stadens invånare som möjligt är en nyckelfråga. Kontorets arbete lyfter fram en process där platsens befintliga värden blir en grund för den framtida staden. Ola Broms Wessel diskuterar strategier för stadens förtätning på årets upplaga av Business Arena. 

Mindre detaljer – fler bostäder

Den stora efterfrågan på bostäder innebär också ökade krav på effektiva processer. I ett uppmärksammat projekt har Stockholms stad i utvalda områden i Skärholmen valt att arbeta med större och mer generella detaljplaner. Mindre detaljstyrning i samarbete med så kallade ankarbyggherrar ska öka volymen på bostadsbyggandet. Totalt 15 projekt och 6 300 bostäder ligger i pipeline. Hur ser de olika aktörernas på samarbete och arbetsprocess, har det fungerat som önskat? Utöver bostäder behövs skolor, närservice, mötesplatser och parker med mera. Hur integreras de sociala aspekterna i projektet?

Karin Ahlzén, projektchef, Fokus Skärholmen
Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development AB
Ola Broms Wessel, Spridd Arkitekter
Åsa Öttenius, fastighetsdirektör, Stockholms stad

Moderator: Karin Klingenstierna
Plats: C3, Plan 2

Läs mer om Business arena STHLM 2017

Helt i trä av Spridd på Bo- och samhällsexpo Linköping

Foto:Mikael Olsson

Foto:Mikael Olsson

Spridd har alltsedan starten 2005 i olika projekt undersökt möjligheten att använda trä som alternativ stomme till mer gängse lösningar i stål och betong. Intresset har varit stort men ofta väljer man till slut mer beprövade metoder. 2015 inledde Spridd ett fruktbart samarbete med Moelven vid den genomförda ombyggnaden av Arkdes lokaler på Skeppsholmen. Samarbetet fördes vidare i mötet med projektledaren Christian Wandolf som arbetade med ett hus som skulle pröva träbyggande i ett flerbostadshus. Tillsammans har vi utvecklat huset som nu är en del av Sveriges bo- och samhällsexpo 2017 i Vallastaden, Linköping.

De planmässiga förutsättningarna utnyttjades för att maximera antal kvadratmeter för fastigheten. Planförutsättningarna med en dubbelhög bottenvåning möjliggjorde både entréer direkt från gatan och utkragande loftgångar och balkonger som etablerar en sammanhållen karaktärsstark yttre gördel kring hela byggnadskroppen.

Huset har fyra våningar var av två dubbelhöga med 20 hyreslägenheter. Den dubbelhöga, lilla lägenheten ger stor flexibilitet och möjlighet till många typer av möblering. Med en luftig layout skaps flera rum som trots sin lilla yta känns generösa med direkt utgång till loftgång/balkong och hög rumshöjd.

Huset är byggt med ett pelar-balksystem med utfackningar och inhängda balkonger helt i trä. Lägenheterna har genomgående planlösning och är små och effektiva och nås från gatan eller från loftgången. Konceptet vi tagit fram tillåter en snabb och flexibel byggprocess där loftgången och balkongen monteras i tidigt skede och blir byggnadsställning såväl under byggtiden som för senare fasadunderhåll. Trämaterialet i husets stomme präglar husets uttryck och karaktär och skapar ett varmt och mjukt möte vid husets entréer och uteplatser samtidigt som det ger huset en distinkt karaktär i stadsrummet.

Fakta
Plats: Vallastaden, Linköping
Typ: Flerbostadshus
År: 2016 – pågående byggnation
Beställare: BoPro
Area: 1200 kvm
Foto: Spridd och Eric Claesson

Läs mer om projektet Träloftet

Smarta trähus visas på expot Vallastaden 2017

Trähus med hyresrätter i Vallastaden. Byggherre är BoPro och arkitekter Spridd. Foto: Erik Claesson

Trähus med hyresrätter i Vallastaden. Byggherre är BoPro och arkitekter Spridd. Foto: Erik Claesson

En dryg fjärdedel av bostadshusen i den nya stadsdelen Vallastaden är byggda i trä. Under bo- och samhällsexpot den 2–24 september i Linköping visas exempel på trähuskonstruktioner med oväntade lösningar och koncept. Att så många av husen är byggda i trä beror bland annat på Vallastadsmodellen.

– En bestämd maxhöjd gör det svårare för byggherrar att välja trä som material. Vi har därför inte reglerat husens höjd i antal meter, utan bara antalet tillåtna våningar. Det blir då möjligt att på lika villkor använda trä, ett byggmaterial som kräver dubbelt så höga bjälklag som betongteknik.Vid marktilldelningen har också träbyggnadsteknik gett extra poäng i kvalitetsutvärderingen, förklarar områdesarkitekten Martin Nordahl på Okidoki arkitekter.
Vallastaden är en provkarta över träbyggnad där ett tiotal flerbostadshus byggts med fem nya träbyggnadssystem. Några är passivhus, ett får en stor muralmålning på fasaden och ett tredje är så flexibelt att de boende kan sälja ett rum till grannen och byta plats på balkonger och fönster. Crowdfunding (folkfinansiering) har använts för att realisera ett fyravåningshus av trä. Tillsammans är de exempel på nya möjligheter att konstruera, bygga, bo i och finansiera bostäder.
– I expots branschprogram kommer såväl forskare och branschorganisationer, som näringsliv och arkitekter att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av trähusbyggnation, säger Simon Helmér, vd Linköpingsexpo.

Läs mer Pressmeddelande Vallastaden 2017