Klockan som verktyg

 

 

 

Cirkulär process
Arbetet med teman är en iterativ process, där klockan och den cirkulära processen används som en analogi. Med hjälp av processen sätts tydliga mål som sedan testas och evalueras med alla inblandade aktörer.

Bred undersökning
De olika delarna av klockan ser till helheten och innefattar både sociala, ekonomiska och miljömässiga värden. Den bygger vidare och samlar kunskaper om miljö, landskap, arkitektur, stadsbyggnad, teknik, antikvariska värden, sociala värden, processkunskap så som byggbranschens partneringprocesser och all den kunskap som finns hos lokala boende och verksamheter.

Vidareutveckling av klockan
Klockan är universellt användbar och viktig del i att ta fram en ny metod för stadsutveckling är att ständigt utveckla de olika punkterna i klockan, det kan handla om att få  en mer djupgående kunskap om ekonomiska värden kopplade till områdesutveckling eller om en fördjupad kunskap om landskap och ekologi. Många punkter kopplar till sociala frågor.

Miljonprogramsklockan
I samband med Fittja People’s Palace utvecklade Spridd en 12-punktsmodell för att kunna närma sig en helhetssyn för hållbar renovering. De olika punkterna är utformade så att de kan appliceras på situationen i Fittja men också på andra områden av liknande karaktär. Den innefattar både livet i området och själva bebyggelsen. Utmaningen är att uppnå en balans mellan platsspecifika förhållanden och mer allmän kunskap och information om samhälle, byggande och teknik.

 

1. Se det som redan finns
2. Involvera boende
3. Ta tillvara grönområden
4. Förädla centrum och bottenvåningar
5. Utveckla hus och område
6. Nyttja befintlig infrastruktur
7. Se den tekniska rationaliteten
8. Använd kollektivtrafiken
9. Se det regionala perspektivet
10. Använd kollektiva tjänster
11. Mobilisera ägande och ansvar
12. Skapa partnerskap och en transparent process.