Rinkeby skolgata

Plats: Rinkeby, Stockholm
Typ: Tävlingsförslag
År: 2018


Låt skolan växa inifrån

För att Rinkebyskolan ska kunna förändras positivt behöver utgångspunkten vara en förändring som växer inifrån. Det är dagens elever och personal som ska vara grunden för den framtida verksamheten. Den nya skolan skapas med utgångspunkt i det som fungerar bra idag och dagens funktioner, byggnader och platser. Rinkebyskolan har möjligheten att bli en tryggare och mer attraktiv ”skola mitt i Rinkebyn” genom en satsning på en noggrann och återkommande process med deltagande av aktörer inom och utanför skolan. Genom en rad ombyggnationer och events byggs skolan gradvis om och blir till en central plats och knutpunkt för stadsdelen. 

Satsning på högstadiet är nyckeln till en framgångsrik skola 

Rinkebyskolorna fungerar relativt bra när det gäller F-6-verksamheten. Den största utmaningen är att möta de krav som ställs på högstadiet, en utmaning som känns igen från andra platser. Kan högstadieskolan i Rinkeby bli mer attraktiv innebär det en förbättring för hela området. Med detta projekt föreslås en satsning på Rinkeskolans utveckling så att den blir ett attraktivt och synligt nav i området. Skolbyggnaden öppnas upp fysiskt och ger plats för verksamheter och aktiviteter med koppling till skolan – matlaboratorium, kulturverksamheter, etc. Samtidigt är undervisningsrummen och utemiljöer är tryggt reserverade för skolans elever under skoltid. 

Rinkeby skolgata

Skolan ges ett centralt inre stråk som vi kallar Rinkeby skolgata som öppnar upp byggnaden mot centrum och Folkets hus med Rinkebyfönstret, en öppning i fasaden som blir det nya skyltfönstret mot stadsdelen och Rinkeby allé. Samtidigt förstärks entréerna såväl mot skolgården och i väster mot fotbollsplanen. I norr föreslås ytterligare en öppning mot gångstigen och bostadsområdet. Projektet föreslår också ombyggnad av idrottssalen så att det bildas en större öppenhet mot fotbollsplanerna. Med utgångspunkt i ombyggnaden av skolan föreslås en serie ombyggnadsåtgärder av den publika miljön i centrala Rinkeby i anslutning till skolan som syftar till större överblickbarhet, flexibilitet i nyttjande, meningsfulla aktiviteter, umgänge och ökad trygghet. 


Ledord för projektet är: 
- Synliggjort nav i området
- Deltagandeprocesser
- Återbruk
- Tillgänglighet
- Samnyttjande och effektivitet
- God ekonomi.