Årby norra

Plats: Årby Norra, Eskilstuna
Typ: Utveckling och stadsplanering
År: 2016-pågående

 
Spridd har på uppdrag av Eskilstuna kommun sedan starten på byggherredialogen 2016 deltagit i arbetet med stadsutvecklingen av miljonprogramsområdet Årby Norra. I samarbete med plankontoret genom planarkitekt Sara Duvelid och berörda konsulter har kontoret ritat förslag till ny detaljplan med tillhörande Kvalitetsprogram som nu gått ut på samråd.

Vision för Årby Norra

Integrerande stadsplanering med "Hus i park"
Ny stadsplan etablerar kontinuerliga publika stråk som integrerar ny och befintlig bebyggelse med övriga staden till en sammanhållen "hus i park" stadsdel.

Nytolkning av Årby Norras bebyggelse 
Ny bebyggelse synliggör och utvecklar kvalitéer i befintlig bebyggelse i gestaltning av volym och material och öppnar samtidigt upp för den variation som mångfalden av byggherrar och nya bostadstyper utgör.

Den gröna stadsdelen 
Gröna kvalitéer möjliggörs i gestaltning av allmän kommunal parkmark, bostäder på markplan med uteplatser, radhus med gatuvända förgårdar och privata gårdar, rikligt med balkonger, enskilda terrasslösningar och indrag på takvåning. Parkeringslösningar undviker stora hårdgjorda terassbjälklag i marknivå.

Radhus - en ny typologi i Årby Norra
Ge förutsättningar för att integrera radhuset som ny bostadstyp i Årby Norra

Fortsatt barnsäker stadsdel
Trafiklösningar skall omöjliggöra genomfartstrafik och underlätta en säker kontakt mellan stadsdelen och rekreationsområdet.

Främja lokal aktivitet och förskolan vid centrala lägen i stadsdelen 
Sociala samlingsplatser fokuserar på efterfrågade lokala aktiviter och behov som odling, idrott, lek och fritidsgård och understödjer förskolors möjlighet att nyttja den offentliga miljön.

Stärka lokalt centrum 
Förslaget stärker befintligt centrum och dess koppling till rekreationsområdet

Årby Norra - porten till Eskilstuna 
Gestaltning av Årby Norras front mot norr och öster tar ansvar för den representativa rollen av att vara norra porten till Eskilstuna.