BOMASSAN


 

Plats: Hökarängen Stockholm
Typ: Stadsplanering och samverkansprojekt
År: 2018
Foto: Dana Ozollapa

Spridd deltar i en medborgardriven bomässa i Hökarängen tillsammans med bl.a Konsthall C och Hökarängens stadsdelsråd. Under Bomassans tak ingår flera aktiviteter, delmoment, projekt och experiment där Spridds huvudsakliga fokus ligger på projektet Centrumtorget. Under en vecka möblerar vi torget i Hökarängen för en hemmafest med middagsbjudningar, diskussioner och utställning.

Spridd fortsätter sitt arbete med att hitta nya former och processer för stadsbyggande. På plats i Hökarängen dockar vi an till lokala aktörer och genom projektets öppna form kan vi ytterligare undersöka och utmana vår egen och andra aktörers roll och kopplingen mellan civilsamhället och byggvärlden.

Vi har många frågor och för att få hjälp att besvara dessa bjuder vi in till samtal  runt middagsbordet. Ett stort antal aktörer kommer att närvara under Centrumtorget i maj, både lokala från Söderort men också andra som har ett mer regionalt perspektiv. Det blir ett viktigt tillfälle att lyfta och synliggöra alternativa visioner för hur staden ska växa.

Middagarna blir en form av skalövning där vi på första middagen utgår ifrån frågor om hemmets politik, hållbarhet och konsumtionsmakt, där socialt hållbarhetsarbete i att främja civilsamhället är centralt. I middag nummer 2 vill vi belysa civilsamhällets arbete och organisering som en grund för att främja demokratisk värdering och utveckling samt vikten av att stadens roll i att stötta och lyssna på civilsamhällets arbete och kunskaper. Under sista middagen tittar vi på hur staden översätter och tar vara på dessa kunskaper. Hur processen för att skapa framtidens stadsrum kan utvecklas för att möta ett lokalt engagemang och kunskapsbank.

Bomassan vill stärka och synliggöra lokala nätverk och kvaliteter. Projektet ger oss möjlighet att på ett nyskapande sätt placera konsten och stadsutvecklingsprocesser mitt i samhällskroppen. Ett verktyg vars kraft är att föra samman, skapa sociala mötesplatser och samverkansmodeller med det lokala civilsamhället, företag och organisationer. Genom en lokal förankring genomförs våra arbeten alltid i samarbete med närområdet med ambitionen att brygga över till byggvärldens skala och ekonomi.

Vi står inför mycket komplexa utmaningar idag där vi ser ett stort behov av ett holistiskt tänkande som tar vara på och kopplar samman de enskilda delarna. I Bomassan låter vi olika perspektiv mötas som ett led i att hitta en metod för arbete som kan fungera även på andra platser. Metodutvecklingsarbetet har påbörjats men för att fördjupa, konkretisera och nå ut behöver vi ta hjälp av andra aktörer, som boende i Hökarängen, konstnärer, fastighetsbolag m.fl.

Spridd har i sitt tidigare arbete (bl.a med Fittja Peoples Palace och Frihamnen i Göteborg) försökt se hur gängse strukturer för medborgardialoger kan kompletteras med nya former av aktivteter och deltgagande.

Bomassan i Hökarängen, söderort, är ett tillfälle att testa och utveckla en metod för hållbar stadsutveckling. Frågan kring stad och landsbygd är brännande för en bred allmänhet. Trycket på Sveriges större städer är högt. Många platser står inför liknande utmaningar. Metoden kopplad till Bomassan handlar om att utveckla lokala sammanhang som en sedan kan bygga vidare på. Bomassan ska visa på hur en kan arbeta värdeskapande på många sätt genom att se och stärka befintliga kvaliteter i mötet med den gängse stadsplaneringen.

VARFÖR
Vi vill utveckla kopplingen mellan placemakingprojekt och skarpa byggprojekt – arkitektens roll som initiativtagare i tidigt skede för att ge en värdeskapande kunskapsbas  som stärker kopplingen mellan det lokala civilsamhället och byggvärlden.
Att fortsätta utveckla vår modell för en hållbar stadsutveckling
Tänka nytt om behov, processer och utförande för att utveckla arbetet med framtidens stad.

HUR
Ett undersökande projekt i samverkan med lokala aktörer
En öppen form, ett visst ramverk men med en öppenhet inför vilka aktörer som deltar
Utan färdig idé om resultat eller deltagare vara på plats och bli del av det lokala nätverket
Att ta del i en process där konsten är ett verktyg som bidrar stadsbyggnadsprocessen.

VILKA
Docka an till lokala institutioner
Byggare, konstnärer, lokalföreningar, boende
Kommun och bostadsbolag
 

Läs mer
www.bomassan.org
facebook: Bomassan
instagram: Bomassan

Ladda ner Söderorts cykelkarta