JUBILEUMSPARKEN 2021


 

Plats: Frihamnen, Göteborg
Typ: Stadsbyggnad, landskapsarkitektur och platsskapande installationer
År: 2016
Beställare: Göteborgs Stad
Samarbete: Lovely Landskap, Studio Elin Strand

Spridd har tillsammans med Lovely Landskap och Studio Elin Strand i internationell konkurrens upphandlats av Göteborgs Stad för att ta fram processer och gestaltningsförslag på hur Jubileumsparken i Frihamnen ska utvecklas fram till jubileumsåret 2021 samt slutgiltig gestaltning av stadsparken år 2035 när samtliga bostäder står på plats.

Förslaget kallas Kretsloppsparken där visionen är att skapa en pedagogisk park i en relationell stadsplan som understödjer möten över klass, kön och etnicitetsgränser. Förslaget lägger tonvikt på länkar, kopplingar, aktivitet och process. Steg för steg ska den industriella hamnmiljön genomgå en transformation och integreras med den omgivande staden.

Göteborg är en internationell hamnstad, Frihamnen dess fysiska port till världen. Varor, växter och människor från hela världen har här anlänt till Göteborg. Det är ett historiskt arv vi ser som en resurs och utgångspunkt för att uppfylla högt ställda mål om en inkluderande park. Vi har åter igen idag en situation där världen kommer till Frihamnen genom bland annat den temporära staden som byggs under 2017.

Området är idag avskuret från sina grannar av vatten och infrastruktur, en naturlig konsekvens av dess funktion som Göteborgs lastkaj. Det nya stadslandskapet som kallas Norra älvstranden är samtidigt Södra hissingestranden. Namnvalen pekar på den socialt och historiskt stora sociala utmaningen att överbrygga en reell klyfta i Göteborg.

Vi föreslår att aktiviteter och möten mellan människor ska få varaktig fysisk form som leder in i parkens framtida utformning. Parken utformas genom en relationell stegvis växande process som tidigt i processen inkluderar befintliga nätverk och aktörer i gestaltnings - och programmeringsarbetet.

Kretsloppsparkens olika delar är länkade till varandra såsom delarna i ett kretslopp. Vi ser stora möjligheter i att skapa kopplingar mellan platser, institutioner och aktörer, både rent fysiska men också sociala och miljöbetingade kopplingar. Under 2013-16 har en serie uppmärksammade Place-making projekt genomförts, bl.a. den Kasper Salinprisnominerade Bastun av arkitektkontoret Raumlabor. Vårt uppdrag är att ta vid och fortsätta detta arbete och förslaget innehåller bl.a. följande tre nya projekt:

1. ”Kretsloppet”
En ny väg, en början på en stadsplan, som positionerar, kopplar och tillgängliggör specifika platser och etablerar kontakt med den omgivande staden redan under våren 2017. Kretsloppet kan i sin fysiska form och yta anta olika uttryck och material, och utföras av olika aktörer.

2. ”Kretsloppsmaskinen”
Kretsloppsmaskinen är en rationell och robust byggnad av trä som samtidigt är en ramp som kopplar till den befintliga enda tillgängliga gångbron och gör denna till cykelbro. Brobyggnaden/Kretsloppsmaskinen är en nyckel för att låsa upp dörren mellan Frihamnen och den intilliggande stadsdelen Kville. Platsen är vacker men utsatt. Vid stranden intill Lundbyleden etableras en klimatskyddad park, en miniatyr av vad Jubileumsparken kan erbjuda i förlängningen. Färden längs cykel rampen erbjuder fantastiska vyer ut över Göteborgs inlopp.  Byggnaden blir det nav som kopplar den temporära staden till Kville och även bereder plats för olika aktörer som tex Resursrestaurangen, Kungliga containerakademin och Gumman Surströms elektriska Byrå. 

3. ”Köket”
Köket adderar ytterligare en basfunktion till området kring Bastun och Badet och tillhandahåller en rad olika typer av kök för människor med olika plånböcker. Sida vid sida samsas restaurang, café, öppet kök för tillagning, kök för bokning, laga och sälja, medhavd matsäck och inte minst Passalens kontor, för att knyta deras programmerande funktion till platsen.

Förslag till utformning 2035 innehåller en sekvens av parkrum; tydligt formgivna med starka, taktila upplevelsevärden. Hög funktionalitet för högt besökstryck, men med bibehållen lekfullhet och plats för de sociala nätverken, och för medborgares initiativ och idéer.

• Biotopiska stranden; en naturlig strandpromenad med höga ekologiska värden och pedagogiska planteringar och parkrum.

• Skolparken; en aktiv och programmerad del tydligt kopplad till skolbyggnaden med den sluttande delen på skoltaket för lek och bollsport. Med en nedre del med delvis nedsänkta vindskyddade lekfunktioner. •Moderskeppet parklek; öppen parklek för alla åldrar.

• Jubileumsplayan; intill en grundare renad del av hamnbassängen med ett öppet flexibelt sandrum.

• Gröna mattan; formellare, strikt grönt parkrum, oprogrammerad gräsmatta.

 • Havsparterren; en svämningsbar yta med sitt bara terrasseringar för att komma nära vattnet, strandvegetation

• Kretsloppsmaskinen; utvecklingen av kretsloppsmaskinen från 2017 följer med till 2035 och innefattar växthus, paviljonger med takodling och integreras med det framtida offentliga navet i och kring Kajskjul 113.

• Frihamnstorget; ett hårdgjort större flexibelt torg för konserter, torghandel mm.

 

Läs mer om Jubileumsparken 2021

Läs artikeln i Göteborgs-Posten