Sigfridshäll och Byggmästaren

 

Plats: Växjö
Typ: Flerbostadshus, kontor, publik byggnad
År: 2012 - pågående

Intentionen med projektet är att ta upp kvaliteter i form av materialitet och detaljering som man finner i det sena 1800-talets arkitektur. En tid då praktbyggnader som husen på Strandvägen i Stockholm ritades av bla Isak Clason liksom tidigare verk av t.ex. Boberg som Gävle brandstation eller Centralposthuset i Stockholm. Det är en tid i arkitekturen som går från striktare symmetriska kompositioner mot en mer upplöst arkitektur.

Influenser från kontinentens arkitektur blandas med en anglosaxisk tradition. Framträdande hus från tiden präglas av högkvalitativt hantverk och en rik detaljering och en stark materialitet ofta med sten och tegelfasader. 

Det är en stor utmaning att möta denna tids byggande med en nutida teknik och värderingar. Med stor noggrannhet och precision i utförandet kan en eklektisk arkitektur för vår tid skapas med inspiration från sin lika eklektiska förlaga. 
Kv Växjö 11:5, Sigfridshäll, utnyttjar hela den trekantiga tomten och vänder sig in mot staden. Huset står i fonden av Storgatan och blir med sin solitära kropp ett motiv som kan ses ifrån rutnätsstaden. Frontfasaden med tornet och det stora fönstermotivet bildar en tydlig framsida och en officiell entré till huset. Utformningen talar så väl till den övergripande skalan till parkrummet vid domkyrkan och vyn från Storgatan som till det nära rummet vid den tänkta kvadratiska torgbildningen. Den indragna entrén och det negativa hörnet som huskroppen skapar ger en rumslighet där torgets yta vävs samman med husets entré.
Kv Byggmästaren bildar en fond till Linnéparken längs med Ingelstadsvägen innanför Teleborgsvägen och länkar ihop med en högre volym med torn mot Sigfridshäll och en lägre i söder mot villabebyggelse och Växjösjön. Kvarteret hålls samman i ett uttryck från 1890-talet, med en tidstypisk indelning i mindre enheter som relaterar till varandra. Mot baksidan innanför en gård ligger kontor, mot gatan i väster och norr tre bostadshus. Entréer direkt från gatan respektive från portiker som leder in till gårdarna. 

Tillkommande parkering åt såväl Sigfridshäll och Byggmästaren angörs från tvärgatan norr om byggmästarkvarteret och byggs i två plan under hela kvarteret. Garageportarna omgärdas av valvformer som en fortsättning på arkaden.

 

Sigfridshäll

På den sluttande tomten får huset en lägre, mer småstadsmässig, karaktär mot öster och större mått mot väster och centrum. Den översta våningen är indragen så att en terrass etableras med en balustrad som avslutar fasaden uppåt. Terrassen bryts av tornliknande, något utskjutande partier som sticker upp. På den framskjutande fronten med tornet i väster bildas en attraktiv terrass i sydväst. På norrsidan finns en sekundär entré som har kontakt genom huset till motståendes sida. 

Entréplanet ligger i souterräng och har enbart öppningar i väster, norr och söder. Från huvudentrén kommer man in till en lobby med reception. På planet finns restaurang, kök och biutrymmen. På planet över, plan 1, finns kontorsytor och auditorium. Detta plan nås även av med varandra förbundna entréer i norr och söder. I utbyggnaden i väster bildas en dubbelhög foajé till auditoriet bakom de höga fönstren.  Auditoriet sträcker sig i två plan. Det centrala trapphuset och hissarna förbinder tillsammans med utrymningstrappor alla planen i huset. Längst upp kan man tänka sig en attraktiv plats för restaurang/bar som kan ha uteservering på utbyggnadens terrass.

Byggnaden servas med angöring och lastintag från söder, där även parkering anläggs i ett valvmotiv.

 

Byggmästaren

Kvarteret bebyggs med en sammanhållen kvartersform av bostäder i framkant och kontor i bakkant mot höjden. En innergård bildas som portiker leder in till. I nordväst, mot staden, möter kvarteret med en artikulering i form av ett avrundat hörn med torn och i bottenvåningen en arkad med utrymme för ett publikt rum för staden med små butiker och kaféer. Arkaden avslutas med en portik till gården och på så vis görs en rörelse möjlig från omgivningen i relation till den nya byggnadsvolymen. 

Byggmästarens fasad mot Ingelstadsvägen är indelad i tre delar som hålls samman med variationer på återkommande motiv som fönsterindelning, valvformer och takkupor. I söder trappas fasaden ned en våning för att möta omgivande lägre bebyggelse. 

 

Relaterade artiklar:
SvD, "Provokation" när 1800-talspalats byggs i Växjö
Smålandsposten, Landmärke i Växjö i 1890-talsstil
Mitt i Södermalm, Mer strömlinjeformat än miljonprogrammet

För samtliga pressfrågor avseende Sigfridshäll och Byggmästaren samt publicering av bilder och illustrationer för journalistisk verksamhet kontakta oss på info@spridd.se

Pressmeddelande
Pressbilder 1
Pressbilder 2
Pressbilder 3
Pressbilder 4