St Paul

Plats: Mariatorget, Stockholm
Typ: Vinst tävlingsförslag, pågående projekt
År: 2017


Med mottot Två torg vill vi lyfta fram de två nya öppna och flexibla torg som förslaget föreslår för verksamheten i St Paul; ett yttre torg som blir en mötesplats där stadens pulserande mångfald möter Stockholms Stadsmissions verksamhet och den nya intima sidoställda huvudentrén samt ett interiört torg där kyrksalen blir ett samlande nav kring vilket nya rum och arbetsplatser grupperas. Förslaget är ett svar på den formulerade visionen om att etablera ”en intern och en extern mötesplats som förmedlar samhällsengagemang, aktivism och andlighet” – med maximalt nyttjande av befintliga fysiska förutsättningar och med små medel öppnas St Paulskyrkans lokaler upp för Stockholms Stadsmissions många olika verksamheter. Genom att föreslå många olika förändringar som kan utföras var för sig eller tillsammans ger förslaget stor flexibilitet och skapar förutsättningen för att göra den ekonomiskt mest effektiva ombyggnaden och till fullo utnyttja byggnadens potential. 

Projektet ger rum för små och stora grupper att mötas i ändamålsenliga lokaler, bra arbetsplatser för de som ska arbeta i byggnaden och en stor flexibilitet till verksamhetens många delar. Projektet går i dialog med den befintliga byggnaden och ger plats för anspråkslösa möten samtidigt som andligheten i dagens byggnad behålls.

Det yttre torget
I fastighetens hörn, mellan Mariatorget och St Paulsgatan,  skapas det yttre torget, ett nytt publikt torg där köksbordet blir en samlingspunkt. Här placeras den nya huvudentrén till stadsmissionens nya lokaler på samma plats där dagens sidoentré ligger. Torget är utformat för maximal tillgänglighet, för de som besöker stadsmissionen med ett ärende men även för förbipasserande som tar en genväg under de upplysta träden mellan Mariatorget och St Paulsgatan. Här kan man vila på en bänk mot den solvarma södervända kyrkoväggen eller slå sig ner på lösa secondhandstolar vid Köksbordet, ett permanent långbord av ek. Torgets sluttande stenbeläggning gör det lättillgängligt för personer med funktionshinder. Bordets höjd skiftar mellan 90 cm över mark i lågpunkten och 45 cm vid högpunkten eftersom torgytan sluttar upp mot entrén. Detta möjliggör skiftande användning från köksbänkshöjd till sittplatser för små barn, en välkomnade möbel som bjuder in till samvaro kring mat, lek och föreställningar av skilda slag. Köksbordet har en inbyggd vattenho samt en ställning med belysning, infravärme och utfällbart sol- och regnskydd. Trädraden längs fastighetsgränsen som idag tillsammans med staketet bildar en tydlig gräns öppnas upp när staketet avlägsnas och inbjudande öppningar till torget skapas mellan träden. Torget är i sin helhet belagt med sten, huvudsakligen gatsten i ett cirkelmönster med inslag av slät sten för att underlätta tillgängligheten. 

Det inre torget
St Paulskyrkan kännetecknas av en traditionellt tydlig uppdelning mellan den större kyrkosalen och en serie avskilda mindre stödjande rum och funktioner. I förslaget utnyttjas kyrkosalens rumsliga kvalitéer, rymd och andlighet för ett stort samlande rum, det vi kallar Inre torget.  Samtidigt föreslår projektet flera nya, mindre, avskiljbara rum på nya våningsplan som också integreras med befintliga rum på de två övre planen i väster. Kyrkorummet förvandlas därmed från att vara ett avskilt rum till att bli ett nav i byggnaden, ett nytt inre samlande torgrum som berikar hela stadsmissionens verksamhet. Här kan 150-200 personer samlas samtidigt.

Om många av förslagets lösningar berättar om en förvandling där kyrkorummet delvis profaniseras genom de nya funktioner som tillförs så innehåller också förslaget en motsatt rörelse. De delar som tillförs i kyrkan har en arkitektur som går i dialog med originalet. De delvis helt nybyggda speglade gallerivåningarna mot det inre torget etablerar ett rytmiskt samspel med kyrkosalens fönsterordning. Galleriets tredelning återspeglas i de tre fönsterfacken. Ett sammanbindade listverk förenar nytt och gammalt och bildar en sammanhängande inkluderande galleriarkitektur kring det inre torget. Altarlägets centralposition har försvunnit och ersatts av en ny scenplacering med de vackra norrvända fönstren som fond, ett fondmotiv som vi bedömer bättre tjänar stadsmissionens värdegrund och rummets nya förutsättningar. Målsättningen har varit att bibehålla rummets sakrala kvalitet och samtidigt hitta ett nytt passande tilltal som också flödes- och funktionsmässigt bättre utnyttjar förutsättningarna.  

Flexibel och stegvis byggprocess
Förslaget ger Stockholms Stadsmission möjligheten att optimera St Paulskyrkan för sin verksamhet stegvis i en flexibel process där verksamheten till delar kan vara igång trots pågående ombyggnadsprojekt. Ett hus med flera entréer och tydligt avskiljbara delar gör att flöden och användning kan anpassas så att en ombyggnad kan vara igång i en del samtidigt som en annan del är öppen för verksamhet. Förslaget medger också att projektet kan implementeras del för del över tid i en takt som anpassas till budget och verksamhetens planering. Varje enskilt steg är inte beroende av nästa för att fungera.

Läs artiklar

StockholmDirekt, Nya planer för kyrkan vid Mariatorget

Byggnyheter, Spridd ritar nya St Paulskyrkan vid Mariatorget

Pressmeddelande Arkitektbyrån Spridd vinnare av idétävling för St Paul

Pressbilder Arkitektbyrån Spridd vinnare av idétävling för St Paul